ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน


  ประวัติความเป็นมา โรงเรียนหมิงซิน 

 อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
 
 
 
                   โรงเรียนหมิงซินตั้งอยู่เลขที่ ๖๕ ถนนเรืองราษฎร์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เดิมชื่อโรงเรียนเบ่งซินฮักห่าว ได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๓ (ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๓๗ หน้า ๑๘๘๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๔๖๓)

                                                                                 อ่านต่อ....

     


วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ

                 

                    วิสัยทัศน์   โรงเรียนหมิงซินจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส  ส่งเสริมความสามารถสามภาษา  นำพาเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาเคียงข้างชุมชน  เกิดผลคุณภาพได้มาตรฐาน        

                   ปรัชญา           คุณธรรมนำความรู้ สู่เด็กด้อยโอกาส

                   พันธกิจ            ๑.  จัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส

                                         ๒.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

                                         ๓.  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

                    ยุทธศาสตร์      ๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษา

                                         ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน

                                         ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนรวม 

                    คำขวัญประจำโรงเรียน  

                                   รักสะอาด  มารยาทดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา

     

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 


myRSSParser: Could not open /usr/local/www/apache22/data/temp/rss/campus.teenzone.xml for input